...

Mars Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Mars Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Mars” veya “Şirket”) nezdinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız

İş Ortakları, Tedarikçi ve Ziyaretçilerin;

• Adı-Soyadı,

• T.C. kimlik numarası,

• İmza,

• Adres bilgisi,

• E-posta adresi,

• Telefonu numarası,

• Vergi kimlik numaraları,

• Banka hesap bilgileri,

• Görsel ve işitsel kayıtları

Şirket tarafından işlenebilmektedir. Söz konusu kişisel veriler tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla sözleşme kurulması ve bu sözleşmelerin devamında gerekli bilgi akışının sağlanması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi kapsamında işlenebilecektir.

3. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi
Adı, soyadı, TC Kimlik numarası, imza
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden, üçüncü kişiler ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Sözleşmelerin hazırlanması ve gerekli faaliyetlerin icrası, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket bünyemizde kaydınızın gerçekleştirilmesi, Sürecin yönetilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Taleplerin takibi, Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Şirket politikalarının yürütülmesi, Güvenlik ve denetim.
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi
Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden, üçüncü kişiler ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Sözleşmelerin hazırlanması ve gerekli faaliyetlerin icrası, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket bünyemizde kaydınızın gerçekleştirilmesi, Sürecin yönetilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Taleplerin takibi, Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Şirket politikalarının yürütülmesi, Güvenlik ve denetim.
Kişisel Veri Kategorisi Finans Bilgisi
Banka hesap bilgileri, IBAN vb.
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği Yazılı formlar, e-posta vasıtasıyla ve kişinin kendisinden toplanmaktadır.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin yürütülmesi.
Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Güvenlik ve denetim
4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 3. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, sözleşmenin ifası gereği iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu ve özel kurum kuruluşlara ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. Daha ayrıntılı bilgi almak için 5. maddede sıralanan haklarınızı kullanarak tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel verileriniz yalnızca; açık rızanızın bulunduğu, Kanun’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarımı gerçekleştirilecek ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve yeterli koruma bulunmuyor ise yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da izninin bulunduğu hallerde yurt dışına aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde veri tekilleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirket’in bağlı bulunduğu Karaca Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Karaca Züccaciye Tic. ve San. A.Ş., Karaca Home Collection Tekstil San. ve Tic. A.Ş. , Cookplus E Ticaret A.Ş. , Homend Dayanıklı Tüketim Cihazları San. ve Tic. A.Ş. ve Emsan Mutfak Gereçleri San.Tic. A.Ş. ile paylaşılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin söz konusu olduğu şirket içi idari amaçlar için Karaca Grup içerisinde yukarıda adı geçen şirketlerimiz arasında kişisel veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@mars.com.tr adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.